Misija, vizija

        IŠ DAUGIATAUTĖS PALUKNIO KRAŠTO KULTŪROS EINAME Į GILUMINĮ SAVĘS, TĖVYNĖS LIETUVOS IR PASAULIO PAŽINIMĄ.

GIMNAZIJOS MISIJA

Užtikrinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą kartu ugdant

pilietišką, sąmoningą, suvokiančią savo tautinį tapatumą, gebančią integruotis ir kurti permainų pasaulyje asmenybę, organizuojant ugdomąją veiklą atsižvelgus į švietimo kaitos procesus.

GIMNAZIJOS VIZIJA:

Moderni, saugi, patraukli mokytis, sauganti etnokultūrines tradicijas mokykla, sudaranti

sąlygas atsiskleisti individualiems vaikų gebėjimams ir ugdytis įvairių poreikių turintiems mokiniams pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytas švietimo sistemos grandis:

  • formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą);

  • neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį, kitą neformalųjį vaikų švietimą);

  • savišvietą;

  • švietimo pagalbą (profesinį orientavimą, švietimo informacinę, psichologinę, socialinę

pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą gimnazijoje, konsultacinę, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą).