Titulinis

PASLAUGOS

Prašymai

 

 

 

.....................................................................................,

(pareiškėjo vardas, pavardė)

 

.......................................................................................

(gyvenamoji vieta)

 

tel. nr. ........................................

 

 

 

Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos

Direktoriui

 

PRAŠYMAS

 DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

20..... m. ................................ ..... d.

Paluknys

 

 

                      Prašom priimti mano sūnų/dukrą ................................................................................, gim. ............................ , į Jūsų vadovaujamos mokyklos ..... klasę nuo š. m. ........................... ..... d.

                     Prie prašymo pridedu:

                     1. ................................................................................................ .

                     2. ................................................................................................ .

                     3. ................................................................................................ .

 

 

 

 

 

                                                                        ................................              ..........................................

                                                                                 (parašas)                               (vardas, pavardė)                      

 

 

 

 

Prašymas dėl dorinio ugdymo

_________________________________________________________________________ 

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

__________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

tel. _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos

Direktoriui

 

 

 

P R A Š Y M A S

DĖL  DORINIO UGDYMO

 

20____  m. ________________ mėn. ________ d.

 

Paluknys

 

 

               Prašau leisti mano   sūnui  (dukrai)   ......................................................................................... ,          

                  

............ kl. mokiniui (-ei), nuo š. m. rugsėjo 1 d. lankyti  tikybos / etikos pamokas.

                                                                                                                (reikalinga pabraukti)

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                      _________________                                    ___________________

                                                                                                                                      v.pavardė

 

 

 

 

 

Prašymas dėl užsienio kalbos mokymo (-si)

 

_________________________________________________________________________ 

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

__________________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

tel. _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos

Direktoriui

 

 

 

P R A Š Y M A S

DĖL UŽSIENIO KALBOS MOKYMO (-SI)

 

20...  m. ________________ mėn. ________ d.

 

Paluknys

 

 

               Prašom leisti mano   sūnui  (dukrai)   ........................................................................................., 

                                                                                      (įrašyti vardą, pavardę)       

                  

............ kl. mokiniui/mokinei,  nuo š. m. ............................. ...... d. kaip pirmosios/antrosios (pabraukti) užsienio kalbos mokytis ................................... (įrašyti reikiamą) kalbos.

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                       .....................................       ...............................................................

                                                                 (parašas)                                               (vardas, pavardė)