TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ VIDURINĖ  MOKYKLA

  Titulinis

VIEŠAS SKELBIMAS

 Turinys

Bendros žinios apie mokyklą

Veiklos kryptis: mokymo ir mokymosi kokybė

Paaiškinimas apie formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą mokykloje

Mokslo metų trukmė

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Soc. pedagogo teikiamos paslaugos

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai savivaldybės, respublikos konkursuose, olimpiadose

                      Bendros žinios apie mokyklą.

 

        Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla, adresas: Paluknio km. LT-21013 Trakai,

tel./faksas (8 528) 61215, el. paštas medeinatr@takas.lt, bendrojo lavinimo vidurinė mokykla (kodas3124), mokomoji kalba – lietuvių, mokyklos direktorius - Vytautas Gustas, II vadybinė kategorija.

 

 Mokyklos tarybos sudėtis:

 

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos taryboje

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

 

 

 

MŪSŲ  FILOSOFIJA

                

IŠ DAUGIATAUTĖS PALUKNIO KRAŠTO KULTŪROS EINAME Į GILUMINĮ SAVĘS,  TĖVYNĖS LIETUVOS IR PASAULIO PAŽINIMĄ.

 

MOKYKLOS MISIJA:

 

·        TEIKTI PRADINĮ, PAGRINDINĮ IR VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ LIETUVIŲ KALBA PAGAL VALSTYBINIUS STANDARTUS.

·        UGDYTI MOKINIUS ATSIŽVELGIANT Į JŲ ĮGIMTAS SAVYBES, RŪPINTIS JŲ SAUGUMU IR KOMPETENCIJOMIS.

·        PUOSELĖTI MOKINIŲ SAVIUGDĄ, MOKYTI JUOS INTEGRUOTIS Į VISUOMENĘ.

·        BŪTI ATVIRIEMS VISAI MOKYKLOS BENDRUOMENEI.

 

 

MOKYKLOS VIZIJA:

                 

                TRAKŲ RAJONO PALUKNIO „MEDEINOS“ VIDURINĖ MOKYKLA – DEMOKRATINIAIS PRINCIPAIS ORGANIZUOTA UGDYMO ĮSTAIGA, MAKSIMALIAI TENKINANTI MOKINIŲ MOKYMOSI IR SAVIRAIŠKOS POREIKIUS, ORGANIZUOJANTI NENUTRŪKSTAMĄ MOKYTOJŲ KVALIFIKACINĮ TOBULĖJIMĄ, APRŪPINTA MODERNIOMIS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS, ESANTI ŠIUOLAIKIŠKA IR VEIKIANTI PAGAL NUOSEKLUMO, PAGRĮSTUMO, KOKYBIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO PRINCIPUS.

 

MOKYKLOS STRATEGIJA:

 

                 ĮGYVENDINAMA PAGAL 2007 M. SPALIO 25 D. TRAKŲ R. SAVI-VALDYBĖS TARYBOS PRITARTĄ IR 2007 M. GRUODŽIO 27 D. MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V – 56 PATVIRTINTĄ „TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ VIDURINĖS MOKYKLOS 2007-2012 METŲ STRATEGINĮ PLANĄ

 

 1 VEIKLOS KRYPTIS: MOKYMO IR MOKYMOSI KOKYBĖ

 

     Tikslas – taikyti naujas technologijas, tradicinius ir netradicinius ugdymo metodus, derinant ugdymo turinį ir formas prie mokinių brandos ir individualių ypatybių, siekiant, kad visų ugdymo pakopų mokinių ugdymas būtų kokybiškas, mokymasis - motyvuotas.

 

2 VEIKLOS KRYPTIS: PREVENCINIO DARBO VYKDYMAS IR SAUGIOS APLINKOS FORMAVIMAS

 

     Tikslas – formuoti saugią aplinką, ugdyti mokinių atsakomybę, savarankiškumą, bendrosios kultūros įgūdžius, mokyti vaiką spręsti iškylančias problemas jam bendraujant su aplinkiniais.

     Uždaviniai:

·         visapusiško ugdymo sąlygų sudarymas specialiųjų poreikių mokiniams;

·         rūpinimasis socialiai apleistais mokiniais;

·         rūpinimasis pirmokų ir penktokų adaptacija;

·         žalingų įpročių, lankomumo prevencijos priemonių taikymas.

 

3 VEIKLOS KRYPTIS: NEFORMALUSIS UGDYMAS

 

     Tikslas: kokybiško ir Paluknio bendruomenei naudingo bei reikalingo neformaliojo ugdymo organizavimas, siekiant

·         padėti vaikams atskleisti jų interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti vaikų gabumus, tobulinti  gebėjimus, plėsti akiratį profesijų pasaulyje;

·         žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir visuminę asmens raidą, sudaryti galimybę imtis iniciatyvos ir atsakomybės.

 

4 VEIKLOS KRYPTIS: MATERIALINĖS – TECHNINĖS BAZĖS TURTINIMAS

 

     Tikslas – kurti saugią, estetišką  ir ugdymo proceso įgyvendinimui reikalingą aplinką, atnaujinant jau turimą materialinę techninę  bazę, diegiant naujas technologijas.

 

5 VEIKLOS KRYPTIS: PROFESINIS INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 

       Tikslas: organizuoti profesinį informavimą ir konsultavimą, siekiant padėti mokiniams nusista-tyti polinkius, išmokti derinti polinkius, norus ir galimybes, plečiant mokinių žinias apie profesijas, padedant susidaryti individualius ugdymo(-si) planus prieš pereinant į vidurinį ugdymą.

     Uždaviniai:

·     sudaryti 10 kl. baigusių mokinių poreikius atitinkantį individualų mokymosi planą  ir  pa-mokų tvarkaraštį;

·     vykdyti PIT-o veiklą, optimaliai išnaudoti profesinio informavimo ir konsultavimo galimybes mokykloje, kelti profesijos patarėjų (konsultančių) kvalifikaciją;

·     lavinti mokinių įsidarbinimo gebėjimus;

·     bendradarbiauti su Trakų darbo birža, ŠC, kitomis įstaigomis ir įmonėmis, siekiant įvairiapusiškiau ir kokybiškiau teikti  profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas.

 

6 VEIKLOS KRYPTIS: PILIETIŠKUMO UGDYMAS

 

     Tikslai: remiantis mokyklos filosofija „Iš daugiatautės Paluknio krašto kultūros einame į giluminį savęs, Tėvynės Lietuvos ir pasaulio pažinimą“, ugdyti Lietuvos pilietį, gerbiantį valstybės simbolius, savo kultūrą ir gimtąją kalbą, besilaikantį humanizmo, demokratijos, tolerancijos principų, bendraujantį su įvairių tautybių atstovais.

Uždaviniai:

  • kurti ir įgyvendinti formalias ir neformalias pilietinio ugdymo formas;

  • iš  esmės pagerinti mokyklos savivaldos institucijų veiklą;

  • sudaryti mokiniams sąlygas perimti Europos žmogui reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus.

 

7 VEIKLOS KRYPTIS: TIRIAMOJI ANALITINĖ VEIKLA

 

     Tikslas:  stebėti, analizuoti ugdomąjį procesą, daryti išvadas, siekiant vykdyti nuoseklią, koky-bišką, pagrįstą ir kvalifikuotą mokyklos veiklą.

     Uždaviniai : 

·    stebėti, tirti ir vertinti mokykloje vykdomą ugdymo procesą, gautus rezultatus analizuoti, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas mokyklos veiklos tobulinimui;

·    supažindinti mokyklos bendruomenę su formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio įgyvendinimo tyrimo analize ir išvadomis.

 Į pradžią

Paaiškinimas apie formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą mokykloje.

 

                 Paluknio „Medeinos“ vidurinėje mokykloje vykdomos ugdymo programos:

  1. Formaliojo:

1.1. pradinio;

1.2. pagrindinio;

1.3. vidurinio.

  1. Neformaliojo:

  2.  

Eil. Nr.

Programa

Skiriamas val. skaičius

1.

Kalbinės raiškos ir loginio mąstymo ugdymo „Smalsiukai“(1-4 kl.)

2

2.

Muzikinio teatro studija „Lašeliukai“ (1 – 5 kl.)

3

3.

Jaunųjų miško bičiulių „Lukna“ (5-12 kl.)

2

4.

Dailės būrelis (5-12 kl.)

2

5.

Floristinio dizaino studija (6-10 kl.)

1

6.

Technologijų „Iš rankdarbių skrynelės“  (5-8 kl.)

1

7.

Mokyklos istorijos ( metraštis) (7-12 kl.)

1

8.

Lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblis (5-12 kl.)

4

9.

Krepšinio  (9-12 kl.)

1

10.

Futbolo (1-5 kl.)

2

11.

Tinklinio (9-12 kl.)

1

UGDYMO PLANŲ LENTELĖS:

             

               Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgy-vendinti (1 – oje klasėje pamokos trukmė  - 35 minutės, 2 – 4 klasėse – 45 minutės):

 

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

pradinio ugdymo programa (1 – 4 klasės)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

1

 

1

1

5

 

Kalbos:

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7+1*

7

7+1*

29+2*

Užsienio kalba (anglų ar vokiečių)

-

2

2

2

6

Matematika

4

5

5

4

18

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

8

Meninis ir technologinis ugdymas:

 

 

 

 

 

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

8

Muzika

2

2

2

2

8

Kūno kultūra

2

2

2

3

9

Šokis

1

 

1

 

2

          

 

             
              Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti:

 

Dalykai

Minimalus savaitinių pamokų skaičius dalykui

 

 

 

 

5 kl.

 

 

 

6 kl.

 

 

 

7 kl.

 

 

 

8 kl

Pagrindinio ug-dymo progra-mos pir-moji da-lis 

(5-8 kl.)

 

 

 

9 kl.

 

 

 

10 kl.

Pagrin-dinio ugdymo progra-mos ant-roji dalis

 (9-10kl.)

Pagrin-dinio ugdymo progra-ma

(5-10 kl.)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

1

1

4

1

1

2

6

Kalbos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

5

5

5

5

20

4

5

9

29

Užsienio kalba (1-oji)

3

3

3

3

12

3

3

6

18

Užsienio kalba (2-oji)

 

2

2

2

6

2

2

4

10

Matematika

4

4

4

4

16

3

4

7

23

Gamtamokslinis ugdymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamta ir žmogus

2

2

 

 

4

 

 

 

4

Biologija

 

 

2

1

3

2

1

3

6

Fizika

 

 

1

2

3

2

2

4

7

Chemija

 

 

 

2

2

2

2

4

6

Informacinės technologijos

1

1

1

 

3

1

1

2

5

Socialinis ugdymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorija

2

2

2

2

8

2

2

4

12

Pilietiškumo pagrindai

 

 

 

 

 

1

1

2

2

Geografija

 

2

2

2

6

2

1

3

9

Ekonomika

 

 

 

 

 

1

 

1

1

Meninis ir technologi-nis ugdymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dailė

1

1

1

1

4

1

1

2

6

Muzika

1

1

1

1

4

1

1

2

6

Technologijos

2

2

1

1

6

1

1,75

2,5

8,5

Kūno kultūra

3

2

2

2

9

2

2

4

13

Žmogaus sauga

1

-

1

1

3

-

0,25

0,25

3,25

Pasirenkamieji daly-kai, dalykų moduliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui

26

28

29

30

113

31

31

62

175

Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos

1

 

1

2

7

3,5

2,75

6,25

13,25

 

 

        Pamokų suma per savaitę dvejiems mokslo metams adaptuotai vidurinio ugdymo programai įgyvendinti (pagal ją mokosi 1 mokinys):

 

Eil. nr.

Dalykų sritys, dalykai

Pamokų skaičius mokiniui

2010-2011 m. m.

2011-2012 m. m.

B (bendrasis k.)

Pasir. modulis

B (bendrasis k.)

Pasir. modulis

 

Dorinis ugdymas:

 

 

 

 

1.

Tikyba

1

 

1

 

 

Kalbos:

 

 

 

 

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

4

1

4

1

3.

Užsienio kalba (1-oji)

3

 

3

 

 

Socialinis ugdymas:

 

 

 

 

4.

Istorija

2

1

2

1

5.

Geografija

2

 

2

 

6.

Matematika

3

 

3

 

7.

Informacinės technologijos

1

 

1

 

 

Gamtamokslinis ugdymas:

 

 

 

 

8.

Biologija

2

1

2

1

9.

Fizika

2

 

2

 

 

Menai, technologijos:

 

 

 

 

10.

Turizmas ir mityba

2

1

2

1

 

Kūno kultūra:

 

 

 

 

11.

Bendroji kūno kultūra

2

 

2

 

 

Žmogaus sauga

0,25***

0,25***

 

Pasirinkta dalykų:

11

11

 

Mokinio pamokų skaičius per savaitę

28

28

Pastaba: *** žmogaus sauga integruojama į gamtos mokslų turinį.

        Vidurinio ugdymo programos 11 klasės dvejų mokslo metų savaitinių pamokų skaičius dalykams (pagal bendrąjį ir išplėstinį kursus, modulius) ir neformaliajam ugdymui:

 Į pradžią

Eil. nr.

Dalykų sritys, dalykai

Pamokų sk. mokiniui, mokinių sk. grupėje

2011-2012 m. m.

2012-2013 m. m.

B

A

Pasir. modul.

B

A

Pasir. modul.

 

Dorinis ugdymas:

 

 

 

 

 

 

1.

Tikyba

1

  

 

 

1

  

 

 

Etika

 

Kalbos:

 

 

 

 

 

 

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

4

5

 

1

4

5

 

1

3.

Užsienio kalba /anglų (1-oji)

3

4

 

3

4

 

Užsienio kalba /vok. (1-oji)

3

 

 

3

 

 

4.

Užsienio kalba /rusų (2-oji)

2

3

 

2

3

 

 

Socialinis ugdymas:

 

 

 

 

 

 

5.

Istorija

2

3

 

2

3

 

6.

Geografija

2

 

 

2

 

 

7.

Matematika

3

4

 

3

5

 

8.

Informacinės technologijos

1

 

 

1

 

 

9.

Gamtamokslinis ugdymas:

 

 

 

 

 

 

10.

Biologija

 

3

 

 

3

 

11.

Fizika

2

3

 

2

4

 

12.

Chemija

2

 

 

2

 

 

 

Menai, technologijos:

 

 

 

 

 

 

13.

Dailė

 

3

 

 

3

 

14.

Muzika

2

 

 

2

 

 

15.

Turizmas ir mityba

2

 

 

2

 

 

 

Kūno kultūra:

 

 

 

 

 

 

16.

Bendroji kūno kultūra

2

 

 

2

 

 

 

Žmogaus sauga

0,25***

0,25***

 

Pasirenkamieji dalykai:

 

 

17.

Teisės pagrindai

1

1

18.

Braižyba

1

1

19.

Ekonomika

1

1

 

Pasirinkta dalykų (individualiai)

Minimaliai – 11

Maksimaliai - 13

Minimaliai – 11

Maksimaliai - 13

 

Neformalusis ugdymas (val.)

3

3

 

Mokinio pamokų skaičius per savaitę (individualiai)

Minimalus – 28

Maksimalus - 32

Minimalus – 28

Maksimalus - 32

 

Pastaba: *** žmogaus sauga integruojama į gamtos mokslų turinį.

 

         Vidurinio ugdymo programos 12 klasės savaitinių pamokų skaičius dalykams (pagal bendrąjį ir išplėstinį kursus, modulius) ir neformaliajam ugdymui bei mokinių skaičius mobiliose grupėse:

 

Eil. nr.

Dalykų sritys, dalykai

Pamokų sk. mokiniui, mokinių sk. grupėje

2011-2012 m. m.

B

A

Pasir. modul.

 

Dorinis ugdymas:

 

 

 

1.

Tikyba

1

  

 

 

Etika

 

Kalbos:

 

 

 

2.

Lietuvių kalba (gimtoji)

4

5

1

3.

Užsienio kalba /anglų (1-oji)

3

4

 

4.

Užsienio kalba /rusų (2-oji)

2

3

 

 

Socialinis ugdymas:

 

 

 

5.

Istorija

2

3

 

6.

Geografija

2

 

 

7.

Matematika

3

5

1

8.

Informacinės technologijos

1

2

 

9.

Gamtamokslinis ugdymas:

 

 

 

10.

Biologija

2

 

 

11.

Fizika

2

 

 

12.

Chemija

2

 

 

 

Menai, technologijos:

 

 

 

13.

Dailė

2

3

 

14.

Muzika

2

 

 

 

Kūno kultūra:

 

 

 

15.

Bendroji kūno kultūra

2-3

 

 

 

Žmogaus sauga

0,25***

 

Pasirenkamieji dalykai:

 

16.

Teisės pagrindai

1

17.

Ekonomika

1

 

Pasirinkta dalykų (individualiai)

Minimaliai – 10

Maksimaliai - 12

 

Neformalusis ugdymas (val.)

3

 

Mokinio pamokų skaičius per savaitę (individualiai)

Minimalus – 28

Maksimalus - 32

 

Pastaba: *** žmogaus sauga integruojama į gamtos mokslų turinį.

      Siūlomi pasirinkti moduliai 9-10 kl. mokiniams:

 

 

Dalykas

 

Modulio pavadinimas

Dailė

Kompiuterinė grafika

Matematika

Uždavinių sprendimo būdai

Anglų kalba

Bendrosios kalbos klaidos ir jų taisymas

 

      Mokymosi programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės:

 

            1. Mokiniai renkasi:

            1.1. vieną iš dorinio ugdymo (Romos katalikų tikybos ar etikos) dalykų 1-11 kl.;

            1.2. 1-ąją užsienio kalbą (anglų ar vokiečių) 2 kl.;

            1.3. 2-ąją užsienio kalbą (vokiečių ar rusų) 6 kl.;

            1.4. pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius 9-10 kl.;

            1.5. ne bendrojo lavinimo branduolio dalykus vidurinio ugdymo 11-12 kl.;

            2.  Mokymo grupių sudarymas:

            2.1.  atskiros grupės dorinio ugdymo, užsienio kalbų, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių mokymui sudaromos, jei pageidauja ne mažiau kaip 5 tos pačios klasės mokiniai;

            2.2.  pagal vidurinio ugdymo programą siekiant diferencijuoti mokymą mobilios grupės sudaromos remiantis mokinių individualiais mokymo planais, minimalus mokinių skaičius grupėje – 5.

 

         Mokslo metų trukmė

 Į pradžią

Klasės

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1-5

2012-06-01

32

6-9

2012-06-08

36

10

2012-06-08

34

11

2012-06-08

36

12

2012-05-31

34

 

              Pamokos pradedamos 8.00 val.; pamokų  laikas, pertraukų trukmė:

 

Pamoka

Pamokos laikas

Pertraukos trukmė /min./, mokinių maitinimas

1 pamoka

8.00 - 8.45

10/pusryčiai

2 pamoka

8.55 – 9.40

5

3 pamoka

9.45 - 10.30

15 / pietūs (1 – 4 kl.)

4 pamoka

10.45 - 11.30

20 / pietūs (5 - 8 kl.)

5 pamoka

11.50– 12.35

10/pietūs (9-12 kl.)

6 pamoka

12.45 – 13.30

5

7 pamoka

13.35 – 14.20

5

8 pamoka

14.25 – 15.10

 

 

 


             Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

             Mokinių atostogos numatomos:

            1 – 12 kl. mokiniams:

 

Atostogos

Nuo

Iki

Pamokos prasideda

Rudens (1-12 kl.)

2011-10-31

2011-11-04

2011-11-07

Žiemos (Kalėdų) 5-12 kl.

2011-12-27

2012-01-06

2012-01-09

Žiemos (Kalėdų) 1- 4 kl.

2011-12-27

2012-01-09

2012-01-10

Pavasario (Velykų) 1-12 kl.

2012-04-02

2012-04-06

2012-04-10

Vasaros: 1 – 5 kl.

               6 – 11 kl.

2012-06-04

2012-06-11

2012-08-31

2012-08-31

2012-09-01

2012-09-01 

              papildomos atostogos 1–5 klasių mokiniams (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per ugdymo procesą)  skiriamos:

Klasės

Nuo

Iki

Pamokos prasideda

1 – 4

2012-02-20

2012-02-24

2012-02-27

1 –  4

2012-04-09

2012-04-13

2012-04-16

5 kl.

2011-11-28

2011-12-02

2012-12-05

5 kl.

2012-02-20

2012-02-24

2012-02-27

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Į pradžią

                VERTINIMO NUOSTATOS  IR PRINCIPAI

 

   Vertinimo  nuostatos:

      1. Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais;

      2.  Mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo pasiekimus ir pažangą;

      3.  Pagrindinis vertinimo orientyras – Išsilavinimo standartai;

      4. Vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje.

  Vertinimo  principai:

      1.  Pozityvumas ir konstruktyvumas;

      2.  Atvirumas ir skaidrumas;

      3.  Objektyvumas ir veiksmingumas;

      4.  Informatyvumas.

 

                      VERTINIMAS UGDYMO PROCESE

 

    Mokomieji dalykai (įskaitant pasirenkamuosius ir dalykų modulius), iš kurių  pasiekimai vertinami pažymiu -10 balų sistema:

·         lietuvių kalba;

·         užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų);

·         istorija;

·         pilietiškumo pagrindai;

·         geografija;

·         matematika;

·         informacinės technologijos;

·         gamta ir žmogus;

·         biologija;

·         chemija;

·         fizika;

·         ekonomika;

·         meninis ugdymas (dailė, muzika);

·         technologijos;

·         kūno kultūra;

·         pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai.

   Mokomieji dalykai, iš kurių pasiekimai vertinami įskaita:

·         dorinis ugdymas (etika, tikyba);

·         žmogaus sauga.

         Pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo pakopose naudojamas formalusis vertinimas, pagrįstas išsilavinimo standartais, brandos egzaminų programomis, ir neformalusis vertinimas, pagrįstas naujais vertinimo, informacijos kaupimo, jos analizės, fiksavimo ir informavimo būdais.

         Vertinimo tipai:

          1. Diagnostinis vertinimas – tai vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus dalyko programos temą, skyrių, programos dalį. Diagnostinis vertinimas remiasi kontrolinių darbų, apklausos žodžiu, sukauptos informacijos apie mokinio mokymosi  pasiekimus ir pažangą rezultatais.

           2.  Formuojamasis vertinimas – tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo individualų, grupinį darbą įvairiose situacijose, individualiai aptariant jo mokymosi sėkmingumą, daromą pažangą.

 

                       VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ

 

           1. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys arba įskaita).

          2. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 30 proc. pamokų, jis yra neatestuojamas. Jei mokinys praleido dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, jis turi teisę  atsiskaityti  sutartu su mokytoju laiku.

        3.    Pusmečio pažymys vedamas iš to pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio (6,5 – 7; 6,4 – 6).

        4.    Metinis pažymys vedamas atsižvelgiant į daromą mokinio pažangą:

·          jei II pusmečio įvertinimas aukštesnis nei I pusmečio, rašomas aukštesnis pažymys (I pusmetis – 6, II pusmetis – 7, metinis – 7);

·          jei II pusmečio įvertinimas žemesnis nei I pusmečio, metinis įvertinimas vedamas iš I ir II pusmečių pažymių vidurkio;

·          jei I ir II pusmečių įvertinimai skiriasi 2 ar daugiau balų, vedamas aritmetinis vidurkis (I pusmetis – 6, II pusmetis – 8, metinis – 7). Jei mokytojas mano, kad mokinys per II pusmetį padarė didelę pažangą, metinio įvertinimas gali būti rašomas toks, koks yra II pusmečio.

        5. Mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei padarytą pažangą, kaupia mokinių įsivertinimo lapus, juos analizuoja ir, jei tai reikalinga, koreguoja ugdymo procesą.

        6. Klasės auklėtojai trimestro/pusmečio (metų) pabaigoje užpildo ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia klasės mokinių mokymosi rezultatų ataskaitą.

        7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, remdamasis klasės auklėtojų pateiktomis klasės mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokyklos mokinių mokymosi rezultatų pusmečio/trimestro (mokslo metų) analizę, kurią pristato direkciniuose pasitarimuose, mokytojų tarybos,  mokyklos tarybos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose bei, jei tai reikalinga, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

      8.  Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus vertinti tokiu dažnumu per trimestrą/pusmetį:

·         jei dalykui mokyti skirta 1-2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais;

·         jei dalykui mokyti skirta  3-5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais.

9.  Rugsėjo mėnuo skirtas 5 kl. mokinių adaptacijai, mokiniai pažymiais nevertinami.

10.  Mokiniai į aukštesnę klasę keliami:

10.1.  kai mokslo metus baigia be nepatenkinamų įvertinimų;

10.2. kai dėl svarbių priežasčių turi 1 ar 2 nepatenkinamus įvertinimus ne aukštesnės kaip 9 kl. mokiniai, tačiau dėl jų kėlimo sutampa mokytojų tarybos, tėvų ir mokyklos direktoriaus nuomonės.

 

                      TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA

 

 1.  Mokymosi pasiekimai fiksuojami dienynuose, mokinių mokymosi pasiekimų/pažymių knygelėse.

 2.  Už pažymių į(si)rašymą mokymosi pasiekimų/pažymių knygelėse atsakingi mokiniai ir klasių auklėtojai. Klasių auklėtojai knygelių priežiūrą vykdo, o mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ne rečiau kaip du kartus per mėnesį peržiūri knygelę ir  pasirašo.

3. Klasių auklėtojai, mokytojai, socialinis pedagogas tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie vaiko mokymąsi esant reikalui raštišku pranešimu.

4. Klasių auklėtojai organizuoja teminius tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir  pasiekimų vertinimu.

5. Administracija mokinių tėvus informuoja apie mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus, procedūras ir tvarką per pirmąjį mokyklos tarybos posėdį, visuotinį tėvų susirinkimą.

6. Administracija 2 kartus per metus organizuoja visuotinius tėvų susirinkimus, kuriuose tėvai turi galimybę susitikti su administracija, konsultuotis su jų vaikus mokančiais mokytojais. Administracija organizuoja papildomai susirinkimus 12 kl. (dėl supažindinimo su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka) ir 10 kl. (dėl supažindinimo su pagrindinio ugdymo pasiekimų  patikrinimo tvarka) mokinių tėvams ir mokiniams.

 

     Soc. pedagogo teikiamos paslaugos.

Į pradžią

Socialinė pedagoginė pagalba – tai mokyklos darbuotojų  - socialinės pedagogės, mokytojų, klasių auklėtojų, administracijos veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.

Pagalba teikiama, vadovaujantis LR Švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr.23-593, 2003, Nr. 63-2853), Vyriausybės nutarimais, 2004-06-15 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.ISAK-941 ,,Dėl bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo’’, kitais Švietimo ir mokslo ministro įsakymais,  Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimu Nr.S1-35 ,,Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos Trakų rajono bendrojo lavinimo mokyklose aprašo patvirtinimo‘‘, kitais teisės aktais ir  mokyklos komandos nuostatais.

Pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

1.     Pagalbos teikimo uždaviniai:

1.1.      šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai nelanko mokyklos ar vengia tai daryti;

1.2.      sugrąžinti į mokyklą, jei tai įmanoma, jos nelankančius mokinius;

1.3.      kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti jo protines ir fizines galias atitinkančią ugdymo programą;

1.4.      padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;

1.5.      teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas;

2.              Pagalbos teikimo principai:

2.1.      lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas;

2.2.      visuotinumas – pagalba teikiama visiems jos reikalingiems mokyklos mokiniams;

2.3.        kompleksiškumas – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir kt.).

 Mokyklos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komanda veiklos prioritetais renkasi: 

-         mokyklos nelankymo priežasčių aiškinimąsi bei pagalbą mokiniams ir jų tėvams bei globėjams šalinant tas priežastis komandos kompetencijos ribose;

-         mokinių tarpusavio bendravimo kultūrai, siekiant, kad mokiniams mokykla būtų saugi ir draugiška;

-         mokinių ir pedagogų tarpusavio santykių gerinimui, kaip pagrindinei gero lankomumo skatinimo priemonei.

Kartu komanda numato tęsti veiklą šiomis kryptimis:

-         pagalba ugdytinių aprūpinimo visa kuo, kas būtina jo žmogiškam vystymuisi ir mokiniškų gebėjimų plėtrai, problemų sprendimui,

-         pagalba siekiant gerinti mokymosi rezultatus,

-         pagalba adaptuojantis mokykloje,

-         pagalba integruojantis į mokyklos ir kaimo bendruomenę.

 

Mokinių priėmimo sąlygos.

Į pradžią

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka:

1. Tėvai (globėjai), pageidaujantys, kad jų vaikas (-ai) mokytųsi Paluknio „Medeinos“  vidurinėje mokykloje, rašo prašymą direktoriaus vardu.

2. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

3. Prašymų priėmimas baigiamas užpildžius visas vietas klasėse arba paskutinę darbo dieną prieš naujų mokslo metų pradžią.

4. Asmenys, norintys mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, priimami laikantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos „Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos“ reikalavimų.

5. Pirmumo teisę turi priimamas asmuo, gyvenantis rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nepriskirtoje teritorijoje gyvenantis vaikas, tėvams (globėjams) pageidaujant, priimamas, jei mokykloje yra laisvų vietų.

6. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnaujamoje teritorijoje, ir mokykloje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę, jei maksimalus mokinių skaičius klasėje nebus didinamas daugiau kaip 2, arba savivaldybės administracijos švietimo skyriaus siunčiamas į artimiausią, tą pačią programą vykdomąją mokyklą.

7. Jei į mokyklą priimti visi norintys, jos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami:

7.1. 1-8 klasių mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje;

7.2. 1-8 klasių mokiniai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;

7.3. mokiniai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus.

8. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju ir jaunesnis, jei nustatyta, kad jis yra pakankamai subrendęs šiai programai; Vaiko psichologinę ir fizinę brandą nustato medikai ir pedagoginė-psichologinė tarnyba).

9. Priimant į pirmą klasę, vaiko tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją, sveikatos pažymėjimą.

10.Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, pateikę prašymą ir pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją.

11.Mokinys, nebaigęs pradinio ar pagrindinio ugdymo programos, priimamas mokytis pateikia:

pasibaigus mokslo metams – prašymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą; nesibaigus mokslo metams – prašymą ir nustatytos formos pažymą apie ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

12.Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, pateikęs mokyklos direktoriui pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

13.Priėmus mokinį, siunčiamas nustatytos formos pranešimas mokyklai, kurioje mokinys mokėsi.

14.Išduodamas moksleivio pažymėjimas.

15. Mokinių, atvykusių (grįžusių) iš užsienio, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priėmimas į mokyklą:

15.1. užsienyje mokęsis mokinys pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus;

15.2. pasiekimų patikrinimas organizuojamas pagal tos klasės, kurioje mokinys nori tęsti mokslą, ugdymo plano mokomuosius dalykus, mokytojams parengus užduotis pagal atitinkamos klasės išsilavinimo standartus;

15.3. patikrinimo laiką, organizavimą nustato ir atsakingus asmenis skiria įsakymu mokyklos direktorius;

15.4. teigiamai įvertinus pasiekimus, mokiniui direktoriaus įsakymu leidžiama mokytis. Mokinių, gavusių kurio nors mokomojo dalyko neigiamą įvertinimą, tolesnio mokymosi klausimus sprendžia Mokytojų taryba.

Sutarčių sudarymas:

1. priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymo pateikėjui, kitas segamas į mokinio asmens bylą;

2. už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikai sutartį gali pasirašyti patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą;

3. mokymo sutartys registruojamos mokymo sutarčių registracijos knygoje;

4. priimant mokinį mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą sudaroma nauja sutartis visam ugdymo programos laikotarpiui. Mokymo sutartis sudaroma rugsėjo 1 d., su mokslo metų eigoje atvykusiais mokiniais – atvykimo dieną;

5. sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojamą jo asmens bylą;

6. visi dokumentai registruojami nustatyta tvarka.

Teikiamos mokamos paslaugos

                  Mokamos neformaliojo švietimo paslaugos neteikiamos.

Į pradžią

             MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI IR MOKYTOJŲ SĄRAŠAI:

 

Eil.nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas, specialybė

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

1.

Vitalija Dovydėnienė

Aukštasis, lietuvių klb. ir literatūros mokytoja

Lietuvių kalba

Direktoriaus pa-vaduotoja ugdy-mui

2.

Stanislovas Samosionokas

Aukštasis, fizikos mokytojas

Fizika, matematika, informacinės technologijos

7 kl. auklėtojas, Tiksliųjų ir socia-linių mokslų me-todinės grupės pirmininkas

3.

Daiva Daukševičienė

Aukštasis, lietuvių filologija, rusų filologija

Lietuvių kalba

11 kl. auklėtoja

 

4.

Rūta Gustienė

Aukštasis, geografija ir fizinis lavinimas, anglų klb.

Anglų klb., kūno kultūra

 

5.

Elena Jakštienė

Spec. vidurinis, pradinių klasių mokytoja

Pradinis ugdymas

4 kl. auklėtoja

6.

Arūnas Joknys

Aukštasis,

Tikyba

 

7.

Dainius Kuchanauskas

Aukštasis, istorijos mokytojas

Istorija

8 kl. auklėtojas

8.

Aušra Kuchanauskienė

Aukštasis, istorijos, pradinių klasių mo-kytoja

Pradinis ugdymas

1 kl. auklėtoja

 

9.

Liudmila Maksimec

Aukštasis, lietuvių klb. mokytoja

Lietuvių kalba

6 kl. auklėtoja

 

10.

Danuta Pansevič

Aukštasis, biologijos mokytoja

Biologija

 

11.

Natalija Pumputytė

Aukštasis, matema-tikos mokytoja

matematika

12 kl. auklėtoja

12.

Robertas Šalna

Aukštasis, geografi-jos mokytojas

Geografija, ekonomika

 

13.

Laima Samosionokienė

Aukštasis, choro vadovas, pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas, muzika

2 kl. auklėtoja

 

14.

Goda Gujienė

Aukštasis, dailės mokytoja

Dailė

Meninio ir tech-nologinio ugdy-mo, kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė

15.

Rima  Gulbinavičienė

Aukštasis, chemijos mokytoja

Chemija

 

16.

Vaclava Klejevskaja

Aukštasis, rusų klb. ir literatūra

Rusų klb.

5 kl. auklėtoja

Dorinio ugdymo ir kalbų metodi-nės grupės pirmi-ninkė

 

17.

Natalija Mikulskienė

Aukštasis, rusų klb. ir literatūra

Rusų, anglų klb.

8 kl. auklėtoja

18.

Leonora Daugudienė

Aukštasis, istorija

Istorija, papildomas ugdymas

10 kl. auklėtoja, socialinė pedago-gė

19.

Audrius Kazlauskas

Aukštasis, kūno kultūra

Kūno kultūra

 

20.

Renata Joknienė

Aukštasis, muzika

Muzika

 

21.

Ivona Grigienė

Aukštasis, choreografija

Šokis

 

22.

Regina Nemeikštienė

Aukštasis, vokiečių klb.

Vokiečių klb.

 

23.

Neringa Krutikovienė

Aukštasis, pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas

3 kl. auklėtoja

Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

24.

Stanislovas Charukevičius

Aukštasis, matematika

Matematika

 

25.

Vida Lapėnienė

Aukštasis,

Technologinis ugdymas

Technologijos

Bibliotekos vedėja

Svarbiausi mokyklos išorinio vertinimo rezultatai; mokyklos pasiekimai

 

                      2010 m. spalio mėn. LR Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialistės Stanislava Strolaitė ir Ramutė Zungailienė tikrino veiklą (pažyma „Dėl Paluknio ir Paluknio „Medeinos“ vidurinių mokyklų“).

 

                      Pagal NEC duomenis Trakų r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus parengtoje  2010 m. valstybinių brandos egzaminų analizėje matyti, kad mūsų mokyklos mokinių laikytų brandos egzaminų duomenys Trakų rajone yra:

 

Abiturientų

Laikytų VBE

Išlaikytų VBE

Išlaikytų VBE

50-100 b.

Išlaikytų VBE

100 b.

Sk.

% laik.

Sk. egz.

Sk.kand.

Sk.

%

Sk.

%

Sk.

%

15

100

36

15

33

91,7

8

24,2

0

0

Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai savivaldybės, respublikos konkursuose, olimpiadose 2010/2011 m.m.

 

Eilnr.

Dalyvavęs mokinys, mokinių grupė

Rengęs mokytojas

Renginys

Pasiekimas

1.

Gintarė Kilaitė, Justina Gaidukaitė (8 kl.)

Daiva Daukševičienė

Respublikinis rašinių konkursas „Žaizdos žemės mūsų“

Padėkos raštai, knygos su konkurso dalyvių darbais

2.

9 ir 10 kl. mokinių grupė

Daiva Daukševičienė

Prevencinis projektas „Mes prieš patyčias“

Padėkos raštas

3.

Gintarė Kilaitė, Jovita Mackevič (8 kl.)

Daiva Daukševičienė

Respublikinis rašinių konkursas „Laiškas policininkui“

Jovita Mackevič tapo laureate

4.

Gintarė Kilaitė, Justina Gaidukaitė (8 kl.)

Daiva Daukševičienė

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas „Įsivaizduok, kad esi miške augantis medis. Parašyk laišką ir paaiškink, kodėl svarbu saugoti miškus.

Gintarė Kilaitė rajoninio konkurso etapo laimėtoja, darbas pateiktas respublikiniam etapui

5.

Laura Kuchanauskaitė (8 kl.)

Daiva Daukševičienė

Tarptautinis „Kalbų kengūros – 2010“ konkursas (lyderių turas).

Padėkos raštas

6.

Laura Kuchanauskaitė, Justina Gaidukaitė (8 kl.)

Daiva Daukševičienė

Rajoninis diktanto konkursas „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga“

Laura Kuchanauskaitė – I vieta, Justina Gaidukaitė – III vieta ir padėkos raštas dailiausią raštą

7.

Laura Kuchanauskaitė (8 kl.)

Daiva Daukševičienė

Internetinis lietuvių kalbos konkursas „Gintaro kelias“

Laura Kuchanauskaitė – 16 vieta (iš 1007 mokinių)

8.

Silvestras Maksimec, Deivydas Rizgulis (10 kl.)

Danuta Pansevič

Rajoninė biologijos olimpiada

III vieta

9.

Jaunųjų miško bičiulių būrelis „Lukna“

Danuta Pansevič

Rajoninis gamtosauginis konkursas „Žuvusių medžių atminimui“

I vieta, darbas pateiktas respublikiniam etapui

10.

Deivydas Rizgelis, 10 kl.

Natalija Pumputytė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

II vieta rajone

11.

Daniel Aliukonis

Natalija Pumputytė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

VIII vieta rajone

12.

Deivydas Rizgelis, 10 kl.

Natalija Pumputytė

Rajoninė matematikos olimpiada

IV vieta

13.

Patricija Makutonovič, 6 kl.

Liudmila Maksimec

Rajoninis diktanto konkursas „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga“

II vieta

14.

Svetlana Buinovskaitė, 7 kl.

Liudmila Maksimec

Rajoninis diktanto konkursas „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga“

IV vieta

15.

Monika Sajavičiūtė, 6 kl.

Liudmila Maksimec

Internetinis respublikinis lietuvių kalbos konkursas „Gintaro kelias 2010-2011“

Iš 691 dalyvio 38 vieta

16.

Patricija Makutonovič, 6 kl. Gabija Mikulskaitė, 7 kl.

Liudmila Maksimec

Anykščių A. Baranausko ir B. Buivydaitės muziejų konkursas „Pasakoja seneliai“ (rašinių konkursas)

Laimėjo kvietimus su visa šeima aplankyti Anykščių muziejų

17.

Gabija Mikulskaitė, 7 kl.

Natalija Mikulskienė

Respublikinis konkursas „Žiemos puokštė – 2010“

Vilties prizas

18.

Gabija Mikulskaitė, 7 kl.

Leonora Daugudienė

Respublikinis rašinių konkursas „Laiškas policininkui“

Nominantė

19.

Gintarė Kilaitė, Kšištof Jančevskij (8 kl.)

Robertas Šalna

Natalija Mikulskienė

Projektas „Neatrastoji Žemaitija“

Išrinktas į laureatų grupę rajoniniame projektinių darbų konkurse

20.

Deivydas Rizgelis (10 kl.)

Rima Gulbinavičienė

Rajoninė chemijos olimpiada

III vieta

21.

Giedrė Aliukonytė (4 kl.)

Aušra Kuchanauskienė

Rajoninis pradinių klasių mokinių diktanto konkursas „Aš moku rašyti“

II vieta

22.

Dovilė Matuizo (4 kl.)

Aušra Kuchanauskienė

Rajoninė pradinių klasių matematikos olimpiada

III vieta

23.

Ingrida Kazėnaitė

Goda Gujienė

Rajoninė dailės olimpiada

III vieta

 

Mokyklos bendruomenės tradicijos

 Į pradžią

Tradiciniai renginiai, kuriuos organizuoja arba kuriuose dalyvauja mokyklos bendruomenė:

 

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio forma

Data

I. LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ, ATMINTINŲ IR TARPTAUTINIŲ DIENŲ MINĖJIMAI:

1.

Rugsėjo 1-osios šventė

Mokytojų, mokinių, tėvų susirinkimas, mokslo metų atidarymas

Rugsėjis

2.

Tarptautinė mokytojų diena

Netradicinės pamokos, mokinių koncertas

Spalis

3.

Konstitucijos diena

Minėjimas, vaizdinė medžiaga

Spalis

4.

Visų Šventųjų ir Vėlinių diena

Pokalbiai klasėse, literatūrinė kompozicija, atminimo kampelis, kapų lankymas

Spalis

5.

Laisvės gynėjų diena

Pokalbiai klasėse, atminimo kampelis

Sausis

6.

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – šventė

Koncertas, 5-12 kl. literatūrinė muzikinė kompozicija, muzikinio teatro „Lašeliukai“, dainų ir šokių ansamblio pasirodymas

Vasaris

7.

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Pranešimas mokyklos bendruomenei, kraštotyros būrelio vaizdinė medžiaga

Kovas

8.

Motinos diena

Šventinė popietė: dailės ir floristikos darbų parodos, 5-12 kl. literatūrinė muzikinė kompozicija, muzikinio teatro „Lašeliukai“, dainų ir šokių ansamblio pasirodymas

Gegužė

9.

Gedulo ir vilties diena

Pranešimas mokyklos bendruomenei, kraštotyros būrelio vaizdinė medžiaga

Birželis

II. KITI RENGINIAI:

1.

Europos kalbų diena

Užsiėmimai užsienio kalba, vaizdinės medžiagos demonstravimas

Rugsėjis

2.

Vienuoliktokų krikštynos

Vakaras 8 – 12 kl. mokiniams

Spalis

3.

Naktinio krepšinio turnyras

Sporinės varžybos

Spalis - lapkritis

4.

Tarpklasinės merginų tinklinio varžybos

Sportinės varžybos

Lapkritis - gruodis

5.

Individualios stalo teniso varžybos

Sportinės varžybos

Gruodis

6.

Advento popietė. Paroda „Kalėdų stebuklas“

Meninė programa. Kūčių stalas kartu su parapijos klebonu. Floristikos ir dailės darbų paroda.

Gruodis

 

 

7.

Naujametinis karnavalas

Klasių pasirodymai, vakaras diskoteka

Gruodis

8.

5-12 kl. meninio skaitymo konkursas mokykloje ir rajone

Skaitovų perklausa, geriausiųjų pagal amžiaus grupes nustatymas

Gruodis – sausis

9.

Tarpklasinės vaikinų krepšinio varžybos

Sportinės varžybos

Gruodis –  sausis

10.

Krepšinio turnyras 3X3

Sportinės varžybos

Sausis – vasaris

11.

Šimtadienis

Vakaras diskoteka

Vasaris

12.

Užgavėnės

Muzikinio teatro „Lašeliukai“ popietė

Vasaris

13.

Fizikos, biologijos, matematikos, užsienio kalbų olimpiados mokykloje ir rajone

Olimpiados

Sausis - kovas

14.

Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos mėnuo mokykloje

Netradicinės pamokos, viktorinos, konkursai, konferencijos, dokumentinių ir meninių filmų istorine tematika peržiūra

Vasaris - kovas

15.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“/ 1-4,

5-12 kl.

Konkursas

Kovas

16.

Pradinių klasių meninio skaitymo konkursas

Skaitovų perklausa, geriausiųjų nustatymas, apdovanojimas

Kovas

17.

Tarptautinis Kalbų Kengūros projektas 4-12 kl.

Kūrybiniai darbai

Kovas-balandis

18.

Žemės dienos šventė

Jaunųjų miško bičiulių būrelio organizuoja-ma šventė, vaizdinė medžiaga, inkilų kėli-mas

Kovas

19.

Paskutinis skambutis

12 klasės renginys

Gegužė

20.

Šeimų sporto šventė

Varžybos ir nugalėtojų apdovanojimai

Gegužė

21.

Abėcėlės, būsimųjų pirmokėlių sutiktuvių, ketvirtokų išleistuvių šventė

Popietė/pirmokų pasirodymas, trečiokų užduotys ketvirtokams, sveikinimo kalbos/

Gegužė

22.

Iškilmingas mokslo metų uždarymas/ 1 – 5 kl.

                  / 6 – 11 kl.

Rikiuotė, geriausių mokinių apdovanojimas

Gegužė - birželis

23.

Iškilmingas atestatų įteikimas

Vakaras

 Liepa

 

Informacija apie tai, kur tėvai ir mokiniai gali susipažinti su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

 

                      Tėvai ir mokiniai su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali susipažinti mokyklos bibliotekoje.

 

                 Nusiskundimų pateikimo tvarka.

 

                      Nusiskundimus mokiniai, mokytojai, tėvai pateikia: klasės auklėtojui arba direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

 

Į pradžią