Dokumentai

 1. 2022 m. VEIKLOS PLANAS
 2. 2022-2023 m. m. VIDURINIO UGDYMO PLANAS
 3. DĖL MAITINIMO
 4. MOKINIŲ SRAUTŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 5. 2021-2023 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
 6. 2021 m. VEIKLOS PLANAS
 7. 2020 m. VEIKLOS PLANAS
 8. 2019 – 2021 m. m. UGDYMO PLANAS

 9. Dėl UP 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. pakeitimų
 10. 2019 – 2021 m. m. PRADINIO UGDYMO PLANAS

 11. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 12. 2019 m. VEIKLOS PLANAS
 13. 2017 – 2019 m. m. UGDYMO PLANAS

 14. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS 2018-2019 m. m.

 15. 2017 – 2018 m. m. VEIKLOS PLANAS

 16.  STRATEGINIS PLANAS 2017 – 2019 METAMS

 17. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 18. 2017-2019 METŲ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 19. 2016 – 2017 m. m. VEIKLOS PLANAS

 20. PAMOKOS STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 21. TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS” GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO ATAKAITA

 22. PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS
 23. PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO PRIEDAI
 24. GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 25. ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 26.  MOKYTOJŲ IR KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 27. METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 28. METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS (PRIEDAS)

 29.  KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

 30. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 31. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠAS
 32. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠO PRIEDAS
 33. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 34. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 35. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 36. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

 37. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS PRIEDAI: 1 priedas             2 priedas    3 priedas

 38. BENDRI KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI GIMNAZIJOJE
 39. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS  APRAŠAS
 40. INDIVIDUALAUS VIDURINIO UGDYMO PLANO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 41. PEDAGOGO VEIKLOS ATASKAITA (PRIEDAS)

 42. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS