Dokumentai

 1. 2020 m. VEIKLOS PLANAS
 2. 2019 – 2021 m. m. UGDYMO PLANAS

 3. Dėl UP 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. pakeitimų
 4. ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS
 5. 2019 – 2021 m. m. PRADINIO UGDYMO PLANAS

 6. 2020-2021 OPKUS PLANAS
 7. 2019-2020 OPKUS PLANAS
 8. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 9. 2019 m. VEIKLOS PLANAS
 10. 2017 – 2019 m. m. UGDYMO PLANAS

 11. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS 2018-2019 m. m.

 12. 2018 – 2019 m. m. VEIKLOS PLANAS

 13. 2017 – 2018 m. m. VEIKLOS PLANAS

 14.  STRATEGINIS PLANAS 2017 – 2019 METAMS

 15. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 16. 2017-2019 METŲ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 17. 2016 – 2017 m. m. VEIKLOS PLANAS

 18. TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO ATAKAITA

 19. PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS
 20. PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO PRIEDAI
 21. GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 22. ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 23.  MOKYTOJŲ IR KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 24. METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 25. METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS (PRIEDAS)

 26.  KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

 27. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 28. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠAS
 29. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠO PRIEDAS
 30. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 31. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 32. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 33. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

 34. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS PRIEDAI: 1 priedas             2 priedas    3 priedas

 35. BENDRI KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI GIMNAZIJOJE
 36. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS  APRAŠAS
 37. INDIVIDUALAUS VIDURINIO UGDYMO PLANO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 38. PEDAGOGO VEIKLOS ATASKAITA (PRIEDAS)

 39. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS