Dokumentai

 1. 2022 m. VEIKLOS PLANAS
 2. 2022-2023 m. m. VIDURINIO UGDYMO PLANAS
 3. GIMNAZIJOS MOKINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 4. DĖL MAITINIMO
 5. MOKINIŲ SRAUTŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 6. 2021-2023 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
 7. 2021 m. VEIKLOS PLANAS
 8. 2020 m. VEIKLOS PLANAS
 9. 2019 – 2021 m. m. UGDYMO PLANAS

 10. Dėl UP 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. pakeitimų
 11. 2019 – 2021 m. m. PRADINIO UGDYMO PLANAS

 12. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 13. 2019 m. VEIKLOS PLANAS
 14. 2017 – 2019 m. m. UGDYMO PLANAS

 15. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS 2018-2019 m. m.

 16. 2017 – 2018 m. m. VEIKLOS PLANAS

 17.  STRATEGINIS PLANAS 2017 – 2019 METAMS

 18. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 19. 2017-2019 METŲ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 20. 2016 – 2017 m. m. VEIKLOS PLANAS

 21. PAMOKOS STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 22. TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS” GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO ATAKAITA

 23. PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS
 24. PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO PRIEDAI
 25. GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 26. ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 27.  MOKYTOJŲ IR KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 28. METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 29. METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS (PRIEDAS)

 30.  KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

 31. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 32. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠAS
 33. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠO PRIEDAS
 34. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 35. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 36. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 37. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

 38. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS PRIEDAI: 1 priedas             2 priedas    3 priedas

 39. BENDRI KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI GIMNAZIJOJE
 40. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS  APRAŠAS
 41. INDIVIDUALAUS VIDURINIO UGDYMO PLANO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 42. PEDAGOGO VEIKLOS ATASKAITA (PRIEDAS)

 43. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS