Dokumentai

 1. 2022 m. VEIKLOS PLANAS
 2. MOKINIŲ SRAUTŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 3. 2021-2022 ir 2022-2023 m. UGDYMO PLANAS
 4. 2021-2023 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
 5. 2021 m. VEIKLOS PLANAS
 6. 2020 m. VEIKLOS PLANAS
 7. 2019 – 2021 m. m. UGDYMO PLANAS

 8. Dėl UP 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. pakeitimų
 9. ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS
 10. 2019 – 2021 m. m. PRADINIO UGDYMO PLANAS

 11. 2020-2021 OPKUS PLANAS
 12. 2019-2020 OPKUS PLANAS
 13. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 14. 2019 m. VEIKLOS PLANAS
 15. 2017 – 2019 m. m. UGDYMO PLANAS

 16. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS 2018-2019 m. m.

 17. 2017 – 2018 m. m. VEIKLOS PLANAS

 18.  STRATEGINIS PLANAS 2017 – 2019 METAMS

 19. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 20. 2017-2019 METŲ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 21. 2016 – 2017 m. m. VEIKLOS PLANAS

 22. TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO ATAKAITA

 23. PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS
 24. PRIĖMIMO Į TRAKŲ R. PALUKNIO „MEDEINOS“ GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO PRIEDAI
 25. GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 26. ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 27.  MOKYTOJŲ IR KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 28. METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 29. METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS (PRIEDAS)

 30.  KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS NUOSTATAI

 31. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 32. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠAS
 33. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠO PRIEDAS
 34. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 35. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 36. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 37. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

 38. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS PRIEDAI: 1 priedas             2 priedas    3 priedas

 39. BENDRI KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI GIMNAZIJOJE
 40. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS  APRAŠAS
 41. INDIVIDUALAUS VIDURINIO UGDYMO PLANO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 42. PEDAGOGO VEIKLOS ATASKAITA (PRIEDAS)

 43. GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS