Paslaugos

1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

2. Kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

2.3. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3.1. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

3.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

3.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

3.4. kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

3.5. kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.